Senagat habarlary

 • Gat ýylmaýjy enjamlary ulanmak üçin seresaplyklar we tehniki hyzmat usullary

  Grounder üwemek üçin pol üweýji maşyn gaty möhüm iş, bu ýerde pol boýag gurluşyk prosesi ýylmaýjy çäreleriniň ulanylyşyny jemlemek üçin geliň, göz aýlalyň.Dogry pol sanderini saýlaň Pol boýagynyň dürli gurluşyk meýdanyna görä, kostýum saýlaň ...
  Koprak oka
 • Polşanyň mermerine haýsy gurallar we usullar gerek

  Mermerden ýuwmak üçin umumy gurallar Mermer ýylmaýjy, ýylmaýjy tigir, ýylmaýjy disk, ýalpyldawuk maşyn we ş.m. talap edýär. Mermeriň könelmegine we ýyrtylmagyna görä, 50 # 100 # 300 # 500 # 800 # 1500 # 3000 # 6000 # ýeterlikdir.Iň soňky girdeji ...
  Koprak oka
 • Global önümçilik PMI mart aýynda 54,1% -e düşdi

  Hytaý Logistika we satyn alyş federasiýasynyň habaryna görä, 2022-nji ýylyň mart aýynda dünýädäki önümçilik PMI 54,1% bolup, geçen aý bilen deňeşdirilende 0,8 göterim, geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 3,7 göterim aşaklady.Sebitara nukdaýnazardan seredilende, Aziýada önümçilik PMI, opewropa ...
  Koprak oka
 • COVID-19 täsiri astynda abraziw we abraziw pudagynyň ösüşi

  Soňky iki ýylda dünýäni gurşap alan COVID-19 ýygy-ýygydan döwüldi, bu durmuşyň dürli gatlaklaryna dürli derejelere täsir etdi we hatda dünýä ykdysady ýagdaýynyň üýtgemegine sebäp boldy.Bazar ykdysadyýetiniň möhüm bölegi hökmünde abraziw we abraziw pudagynda ary bar ...
  Koprak oka
 • Çig mal bahalarynyň ýokarlanmagy: Birnäçe abraziw we superhard material kompaniýalary bahalaryň ýokarlanýandygyny yglan etdiler

  Chinaakynda çig malyň bahasynyň ýokarlanmagy, birnäçe abraziw we abraziw serişdesi bolan Hytaý abraziw ulgamy, superhard material kärhanalary esasan ýaşyl kremniy karbid, gara kremniy karbid, göwher ýeke kristal, superhar ...
  Koprak oka
 • 2022-nji ýylda epoksi rezin önümçiligi we bahalary barada täzelik

  Epoksi rezin önümçiliginiň we 2022-nji ýyldaky bahalaryň täzelenmegi Epoksi rezin materiallary dürli pudaklarda giňden ulanylýar, şolardan elektronika pudagynda çap edilen elektron tagtalary iň uly amaly pudaklaryň biri bolup, umumy amaly bazaryň dörtden bir bölegini tutýar.Sebäbi ...
  Koprak oka
 • Dürli daş üweýjileriň aýratynlyklary

  Ightagty daşlar ýalpyldawuk bolansoň ýalpyldawuk bolýar.Dürli üweýji maşynlaryň dürli ulanylyşy bar, käbiri gödek üwemek üçin ulanylýar, käbiri inçe üwürmek üçin, käbiri inçe üwemek üçin ulanylýar.Bu makala aýratynlyklary gysgaça tanyşdyrar.Adatça, tekiz we düşnükli ...
  Koprak oka
 • Mermer üweýji blok, ýylmaýjy kristal ýerüsti bejeriş bilimleri

  Mermer üweýji blok üweýji we ýalpyldawuk daş ideg kristal ýüzüni bejermegiň öňki prosesi ýa-da daş tekiz plastinkany gaýtadan işlemegiň soňky usulydyr.Mermer arassalamakdan, mumdan we ... bilen tapawutlanýan häzirki wagtda daş ideginiň iň möhüm tehnologiki proseslerinden biridir.
  Koprak oka
 • Aýna gyralaryny inçe üwürmek üçin burç ýylmaýjy nädip ulanmaly?Aýna üwemek üçin iň oňat ýylmaýjy disk haýsy?

  Aýna köp görnüşde bolýar we her pudakda möhüm rol oýnaýar.Gapylary we penjireleri ýasamak üçin ulanylýan izolýasiýa aýnasyndan we laminirlenen aýnadan başga-da, gündelik aragatnaşykda ulanylýan gyzgyn ereýän aýna, nagyşly aýna we ş.m. ýaly çeper bezegleriň köp görnüşi bar.Bu gl ...
  Koprak oka
 • Mermer çyzgylary nädip çözmeli

  Öý bezeginde mermer ýaşaýyş otagynda giňden ulanylýar.Şeýle-de bolsa, mermer uzak wagtlap ulanylsa ýa-da tehniki taýdan seresap bolmasa, çyzgylar peýda bolar.Onda mermer çyzgylary nädip çözmeli?Ilki bilen kesgitlemeli zat üwürmek, höküm bolsa çuňlugy ...
  Koprak oka
 • Mermer pollary üwenden soň düşnüksiz ýagtylygy dikeltmegiň usuly

  Gara mermer we granit pol täzelenip, ýalpyldadylandan soň, asyl reňkini doly dikeldip bolmaýar, ýa-da polda gödek üweýiş çyzgylary bar, ýa-da gaýta-gaýta ýalpyldadylandan soň pol daşyň asyl aýdyňlygyny we ýagtylygyny dikeldip bilmeýär.T ...
  Koprak oka
 • Dürli kelleli pol ýylmaýjylary tanatmak

  Pol ýylmaýjy üçin üweýji kelleleriň sanyna görä, olary esasan aşakdaky görnüşlere bölüp bileris.Headeke kelleli ýylmaýjy Bir kelleli ýylmaýjy, bir ýylmaýjy diski herekete getirýän kuwwat çykaryjy şaha bar.Has kiçi pol üweýjilerde, kellede diňe bir ýylmaýjy disk bar, u ...
  Koprak oka
12Indiki>>> Sahypa 1/2