Polşanyň mermerine haýsy gurallar we usullar gerek

大理石抛光作业

Mermerden ýuwmak üçin umumy gurallar

Polishing mermer ýylmaýjy, ýylmaýjy tigir, ýylmaýjy disk, ýalpyldawuk maşyn we ş.m. talap edýär.

Mermeriň könelmegine we ýyrtylmagyna görä, 50 # 100 # 300 # 500 # 800 # 1500 # 3000 # 6000 # aralygyndaky baglanyşyklaryň we aralyklaryň sany ýeterlikdir.Iň soňky amal, oksalik kislotany ýuwýan bloklardan we 6000 # süýümli rezin üweýji planşetlerden ýasalýar.
Mermer bilen ýalpyldawuk, mermer pollar, diwarlar (ýa-da daşarky diwarlar), taýaklar, sütünler we ş.m. ýaly mermer bezeg daşy sebäpli dörän hapalanmany, howa çalşygyny, deşikleri, ýagtylygy we beýleki hadysalary aňladýar, çözgüt bolsa arassalamak we ýuwmakdyr. agentleriň, enjamlaryň, gurallaryň we ş.m. kömegi bilen, mermer plitanyň üstki deslapky goýulşy ýaly ýagtylyga we has bezeg täsirine eýe bolar.

TheMýeňilleşdirmekMarblePolishing

Daş plastinkanyň üstü tekiz we soňraky ýalpyldawuk kristal ýüzüni bejermek we beýleki amallar üçin esas bolup durýar. Hakyky işde, daş üweýji enjamlaryň çyzykly tizligi enjamlaryň şertleri, üweýji enjamlaryň hili we ýalpyldawuk daşyň tebigaty bilen çäklenýär.Iň oňat üweýji enjamlaryň hyzmat ediş möhletinden we üweýiş netijeliliginden, üweýji enjamlaryň çyzykly tizligi dürli daşlaryň tebigatyna görä saýlanmalydyr.Granit üwende, ýylmaýjy mehaniki çyzygyň tizligi 25m ~ 35m / s aralygynda saýlanyp bilner.

BejerişGrindingTreatment,CrystalPolishingTgaýtadan işlemekThe CgörkezmeProcess

Ilki bilen, durkuny täzelemezden we ýuwmazdan ozal gidroizolýasiýa ediň, maksat daşyň mümkin boldugyça az suw siňdirilmegini üpjün etmek, daş suwuň siňdirilmegi kanunynyň 300 # peselmegini gazanmak, soňra bolsa suw geçirmezlik, soň bolsa üweýiş sebäpli gidroizolýasiýa täsiriniň peselmegine ýa-da ýitmegine sebäp bolar, şertler ýene-de gidroizolýasiýa edilenden soň iň gowy 800 # mümkinçilik berer. Ak gum goňur, çägeli daş, tropiki ýagyş tokaýy, agaç dänesi we ş.m. ýaly has boş daşlara duş gelende ilki bilen zerurdyr. möhürleýji we bejeriş serişdeleriniň köp mukdaryny ulanyň (meselem, gaty organiki däl örtükler, 40% -den gowrak mazmunly silikon rezin möhürleýjiler), boşlugy dolduranda daş gatylaşar.

 1 ugh Gödek üwemek:50 #, 150 #, 300 #, 500 # ulanyň gaty köp däl, her bir üweýji disk, suwy düýpli siňdirmek üçin, gyrkyjy abraziwiň galdyran çuň urgusynyň 50 # ýylmaýjy pyçak bilen öçürilendigini ýa-da ýokdugyny barlaň.Analogiýa boýunça, enjam tak-tak-barmak üweýjisini alýar we gödek üweýji, umumy üweýiş wagtynyň 45% -ini tutýar, bu bolsa taslamanyň tamamlanmagynyň hiliniň kabul edilmegini üpjün etmek üçin esasy baglanyşykdyr.

2Gowy üwemek:800 #, 1000 #, 2000 # altyn we polat daşdan ýasalan ýumşak suw üweýji bölekleri ulanyň, inçe üweýji umumy üweýiş wagtynyň 35% -ini, ilkinji yşyk peýda bolandan soň 800-e çenli inçe üweýiş, 2000-e çenli ýalpyldawuk ýylmaýyş 50 dereje.

3gowy üweýiş:3000 # altyn we polat daşdan ýasalan ýumşak suw üweýji pürküji A2 üweýji, ion çalşygy, inçe üweýji umumy üweýiş wagtynyň 20% -ini, inçe üweýji ýalpyldawuklygy gaty ýokarydy, mermer daşynyň üstki dykyzlygy gowulaşdy abzallaşdyryjy serişde (NO2 + Q5 aýna abatlaýyş serişdesi), berk binýady goýmak, ýalpyldawuk materialyň ýelmeşmegini güýçlendirmek üçin.

4 、 Polishing:2HP ýa-da ondanam köp güýji ulanmak, tizligi 175-210 rpm / min, agramy 45-70 kg kristal ýerüsti maşyn, haýwan saç saçynyň 70%, 3M pad, nano pad, mermer aýna ýüzi bilen gaýtadan maska ​​NO2, 2X aýna açyk pyçagy süýt Q5 bilen üwemek, mermer üstündäki ýalpyldawuklyk azyndan 90-100 dereje ýa-da ondanam ýokary derejä ýeteninden soň ýuwulýar.

5Has köp :Jaz ak, rezin emeli daş ýaly aç-açan daşlary ýerine ýetirmek has kyn, eger ýokardaky usul henizem ýeterlik derejede açyk bolmasa, guratmak üçin 3000 # üweýji bilen A2 sepiň, soň bolsa mermer aýna bilen reňk beriň. krem NO2, 2X aýna açyk pyçagy süýt Q5 bilen ýylmaýjy üweýär.Nano-organiki däl polimer kopolimerleriniň kristal gatlagyny emele getirmeginiň, witrus we ýalpyldawuk bolmagy hökman çykar.Highokary gatylygy, köýnek garşylygy, aç-açanlygy, suwa garşylygy, tegmile garşylygy, süýşmegine garşy we beýleki täsirleri bar.


Iş wagty: 25-2022-nji aprel