COVID-19 täsiri astynda abraziw we abraziw pudagynyň ösüşi

Soňky iki ýylda dünýäni gurşap alan COVID-19 ýygy-ýygydan döwüldi, bu durmuşyň dürli gatlaklaryna dürli derejelere täsir etdi we hatda dünýä ykdysady ýagdaýynyň üýtgemegine sebäp boldy.Bazar ykdysadyýetiniň möhüm bölegi hökmünde abraziw we abraziw pudagy hem belli bir derejede täsir etdi.

COVID-19 pandemiýasy häzirki jemgyýetde durmuşyň ähli gatlaklaryna belli bir ýaramaz täsirleri getiren uly näbellilige öwrüldi.Epidemiýa ýagdaýynda kompaniýanyň önümçiligi, esasanam transporta has köp täsir edýändigi sebäpli az öndürildi.Häzirki wagtda kompaniýa epidemiýanyň täsiri sebäpli esasy söwda kanaly hökmünde daşary söwda eksportyny alýar (eksport bir wagtlar kompaniýanyň satuwynyň 70% -ini düzýärdi), dürli ýerlerde ulag gatnawy petiklenipdi, transport mümkinçilikleri azaldy we eksport harytlarynyň iberilişine gönüden-göni täsir edýän we kompaniýanyň daşary söwdasynyň gytaklaýyn täsir edýän ýük nyrhy ýokarlandy.Häzirki wagtda kompaniýanyň satuw düzümi eksport we içerki satuw üçin esasan tekiz.

Kärhanalar üçin “COVID-19” näbellidir, kompaniýanyň özi gözegçilik edip bilmeýär, ýeke-täk zat näbellilik şertlerinde ynam tapmakdyr.COVID-19 pandemiýasy kompaniýanyň işine zeper ýetiren hem bolsa, kompaniýanyň işlemegini saklap bilmeýär we bu kompaniýanyň güýjüni berkitmek üçin diňe gowy pursat.Bu etapda, umuman, iki zada ünsi jemläris: biri kärhananyň içerki enjam enjamlaryny täzelemek we käbir köne enjamlary çalyşmak;beýlekisi, täze önümleri gözlemek we işe girizmek, kompaniýanyň önümleriniň görnüşini yzygiderli baýlaşdyrmak we önümiň gurşawyny giňeltmek.

Epidemiýanyň näbelliligi we bazar gurşawynyň näbelliligi bilen kärhanalaryň ýüzbe-ýüz bolýan meseleleriniň çynlakaýlygy äşgärdir.Şeýle-de bolsa, şeýle howply gurşawda käbir kompaniýalar garşy durup bilmeýärler;käbir kompaniýalar gapma-garşy ösüşi gazanmak üçin güýçlerini jemlemek üçin ýüreklerini çümdürip bilerler.Her kim uly synag bilen ýüzbe-ýüz bolýan ýaly, käbir adamlar, soragyň kynlygyna garamazdan, henizem gowy işleýärler.Epidemiýa döwründe abraziw we abraziw pudagynyň guraklygy, soňundan soň bazarda uly öwüşgin çalşylandygyna ynanýaryn.Epidemiýa!


Iş wagty: Aprel-14-2022