Global önümçilik PMI mart aýynda 54.1% -e düşdi

Hytaý Logistika we Satyn alyş federasiýasynyň habaryna görä, 2022-nji ýylyň mart aýynda dünýädäki önümçilik PMI 54,1% bolup, geçen aý bilen deňeşdirilende 0,8 göterim, geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 3,7 göterim aşaklady.Sebitara nukdaýnazardan seredilende, Aziýada, Europeewropada, Amerikada we Afrikada PMI öndürýän PMI öňki aý bilen deňeşdirilende dürli derejä düşdi we opeewropanyň önümçilik PMI ep-esli pese gaçdy.

Indeksiň üýtgemegi epidemiýa we geosyýasy çaknyşyklaryň goşa täsiri astynda, gysga möhletli üpjünçilik sarsgynlaryna, islegiň gysylmagyna we garaşylmalaryň gowşak bolmagyna sebäp bolup, dünýä önümçilik pudagynyň ösüş depgininiň haýallandygyny görkezýär.Üpjünçilik nukdaýnazaryndan geosyýasy gapma-garşylyklar epidemiýa sebäpli ýüze çykan üpjünçilige täsir meselesini hasam güýçlendirdi, köp mukdarda çig malyň bahasy esasan energiýa we däne inflýasiýa basyşyny ýokarlandyrdy we üpjünçilik bahasy ýokarlandy;geosyýasy gapma-garşylyklar halkara transportynyň päsgelçiligine we üpjünçiligiň netijeliliginiň peselmegine sebäp boldy.Isleg nukdaýnazaryndan, global önümçilik PMI-iň peselmegi belli bir derejede islegiň gysylmagy meselesini görkezýär, esasanam Aziýada, Europeewropada, Amerikada we Afrikada önümçilik PMI azaldy, bu islegiň gysylmagy meselesiniň umumy meseledigini aňladýar. gysga möhletde dünýä bilen ýüzbe-ýüz bolar.Garaşylýan nukdaýnazardan seredeniňde, epidemiýa we geosyýasy konfliktleriň bilelikdäki täsiri sebäpli halkara guramalary 2022-nji ýyla çenli ykdysady ösüş çaklamalaryny peseltdiler. Birleşen Milletler Guramasynyň Söwda we ösüş konferensiýasy ýakynda 2022-nji ýyldaky global ykdysady ösüşini peseldýän hasabat ýaýratdy. çaklama 3,6% -den 2,6% -e çenli.

2022-nji ýylyň mart aýynda Afrikanyň önümçilik PMI-i geçen aýdan 2 göterim pese gaçyp, 50,8 göterime çenli azaldy, bu bolsa Afrikanyň önümçiliginiň dikeldiş depgininiň öňki aýdan peselendigini görkezýär.COVID-19 pandemiýasy Afrikanyň ykdysady ösüşine kynçylyklar getirdi.Şol bir wagtyň özünde, Federal ätiýaçlyk ulgamynyň göterim derejesiniň ýokarlanmagy käbir akymlara sebäp boldy.Käbir Afrika ýurtlary göterim mukdaryny ýokarlandyrmak we halkara kömegini almak arkaly içerki maliýeleşdirmegi durnuklaşdyrmak üçin kynçylyk çekýärler.

PMI birneme peselmegini dowam etdirip, Aziýada önümçilik haýal dowam edýär

2022-nji ýylyň mart aýynda Aziýanyň önümçilik PMI-i öňki aýdan 0,4 göterim pese gaçyp, 51.2 göterime çenli azaldy, yzly-yzyna dört aý az-kem azaldy, bu Aziýa önümçilik pudagynyň ösüş depgininiň yzygiderli peselýändigini görkezýär.Esasy ýurtlaryň nukdaýnazaryndan epidemiýanyň köp ýerlerde ýaýramagy we geosyýasy çaknyşyklar ýaly gysga möhletli faktorlar sebäpli Hytaýyň önümçiliginiň ösüş depginini düzetmek Aziýa önümçilik pudagynyň ösüş depgininiň peselmeginde esasy faktor bolup durýar. .Geljege sabyrsyzlyk bilen garaşyp, Hytaýyň ykdysadyýetiniň durnukly dikeldilmegi üçin esas üýtgemedi we köp pudak önümçilik we marketingiň iň ýokary möwsümine kem-kemden girdi we bazar üpjünçiligi we islegiň ýokarlanmagy üçin ýer bar.Birnäçe syýasatyň utgaşdyrylan tagallalary bilen ykdysadyýete durnukly goldawyň täsiri kem-kemden peýda bolar.Epidemiýanyň Hytaýdan başga-da Aziýanyň beýleki ýurtlaryna edýän täsiri has uludyr we Günorta Koreýada we Wýetnamda öndürilýän PMI hem geçen aý bilen deňeşdirilende ep-esli azaldy.

Epidemiýanyň täsirinden başga-da, geosyýasy çaknyşyklar we inflýasiýa basyşy ösüp barýan Aziýa ýurtlarynyň ösüşine howp salýan möhüm faktorlardyr.Aziýanyň ykdysadyýetleriniň köpüsi energiýa we azyk önümleriniň uly bölegini import edýär we geosyýasy çaknyşyklar nebitiň we azyk önümleriniň bahasynyň ýokarlanmagyny güýçlendirip, Aziýanyň esasy ykdysadyýetleriniň iş çykdajylaryny ýokarlandyrdy.Federal ätiýaçlyk ulgamy göterim mukdaryny ýokarlandyrmagyň siklini başlady we ösüp barýan ýurtlardan pul akmak howpy bar.Ykdysady hyzmatdaşlygy çuňlaşdyrmak, umumy ykdysady bähbitleri giňeltmek we sebitleýin ösüşiň iň ýokary mümkinçiligini ulanmak Aziýa ýurtlarynyň daşarky sarsgynlara garşy göreşmek ugrundaky tagallasydyr.RCEP Aziýanyň ykdysady durnuklylygyna täze itergi berdi.

Europeanewropanyň önümçilik pudagyna pes basyş ýüze çykdy we PMI ep-esli pese gaçdy

2022-nji ýylyň mart aýynda Europeanewropanyň önümçilik PMI 55,3% bolup, öňki aýdan 1,6 göterim aşaklady we pese gaçmak öňki aýdan yzygiderli iki aý uzaldyldy.Esasy ýurtlaryň nukdaýnazaryndan Germaniýa, Angliýa, Fransiýa we Italiýa ýaly iri ýurtlarda önümçiligiň ösüş depgini ep-esli peseldi we önümçilik PMI geçen aý bilen deňeşdirilende ep-esli azaldy, Germaniýanyň PMI önümçiligi azaldy 1 göterimden gowrak, Angliýanyň, Fransiýanyň we Italiýanyň önümçilik PMI 2 göterimden gowrak pese gaçdy.Russiýanyň önümçilik PMI 45 göterimden aşaklap, 4 göterimden gowrak aşaklady.

Indeksiň üýtgemegi nukdaýnazaryndan, geosyýasy konfliktleriň we epidemiýanyň goşa täsiri astynda Europeanewropanyň önümçilik pudagynyň ösüş depgini geçen aý bilen deňeşdirilende ep-esli peseldi we aşak basyş ýokarlandy.ECB 2022-nji ýylda ýewro zonasynyň ykdysady ösüş çaklamasyny 4,2 göterimden 3,7 göterime çenli azaltdy.Birleşen Milletler Guramasynyň Söwda we ösüş boýunça konferensiýasynyň hasabaty Günbatar Europeewropanyň käbir ýerlerinde ykdysady ösüşiň ep-esli peselmegini görkezýär.Şol bir wagtyň özünde geosyýasy gapma-garşylyklar Europeewropadaky inflýasiýa basyşynyň ep-esli ýokarlanmagyna sebäp boldy.2022-nji ýylyň Baýdak aýynda ýewro sebitindäki inflýasiýa 5,9 göterime çenli ýokarlandy we ýewro dünýä ineli bäri rekord derejä ýetdi.BB-niň syýasaty “deňagramlylyk” inflýasiýanyň töwekgelçiligini ýokarlandyrmaga gönükdirildi.ECB pul syýasatyny hasam kadalaşdyrmak meselesine garady.

Amerikada önümçiligiň ösüşi haýallady we PMI pese gaçdy

2022-nji ýylyň mart aýynda Amerikadaky Önümçilik PMI öňki aýdan 0,8 göterim aşaklap, 56,6 göterime çenli azaldy.Esasy ýurtlaryň maglumatlary Kanadanyň, Braziliýanyň we Meksikanyň önümçilik PMI-iň öňki aý bilen deňeşdirilende dürli derejelere ýetendigini görkezýär, emma ABŞ-nyň önümçilik PMI-i 1 göterimden gowrak pese gaçmak bilen öňki aýdan peseldi. Amerikan önümçilik pudagynyň PMI-de umumy pese gaçmak.

Indeksiň üýtgemegi, ABŞ-nyň önümçilik pudagynyň geçen aý bilen deňeşdirilende ösüş depgininiň peselmeginiň Amerikadaky önümçilik pudagynyň ösüş depgininiň peselmeginde esasy faktordygyny görkezýär.ISM hasabatynda 2022-nji ýylyň mart aýynda ABŞ-nyň önümçilik PMI-iň öňki aýdan 1,5 göterim aşaklap, 57,1 göterime çenli peselendigi görkezilýär.Sub-indeksler ABŞ-nyň önümçilik pudagynda üpjünçiligiň we islegiň ösüş depgininiň öňki aý bilen deňeşdirilende ep-esli azalandygyny görkezýär.Önümçiligiň we täze sargytlaryň görkezijisi 4 göterimden gowrak pese gaçdy.Kompaniýalar ABŞ-nyň önümçilik pudagynyň şertnamalaýyn isleg, içerki we halkara üpjünçilik zynjyrlarynyň petiklenmegi, zähmet ýetmezçiligi we çig malyň bahasynyň ýokarlanmagy bilen ýüzbe-ýüz bolýandygyny habar berdiler.Olaryň arasynda bahalaryň ýokarlanmagy meselesi has möhümdir.Federal ätiýaçlyk ulgamynyň inflýasiýa töwekgelçiligine baha bermegi başlangyç “wagtlaýyn” -dan “inflýasiýanyň dünýägaraýşy ep-esli ýaramazlaşdy”.Recentlyakynda Federal ätiýaçlyk banky 2022-nji ýyldaky ykdysady ösüş çaklamasyny peseldip, içerki önümiň umumy ösüş çaklamasyny öňki 4% -den 2,8% -e çenli peseltdi.

Köp faktorly superpozisiýa, Hytaýyň öndürýän PMI gysyş çägine gaýdyp geldi

Milli statistika býurosy tarapyndan 31-nji martda ýaýradylan maglumatlar mart aýynda Hytaýyň önümçilik satyn alyş menejerleriniň indeksiniň (PMI) 49,5% bolup, öňki aý bilen deňeşdirilende 0.7 göterim peselendigini we önümçilik pudagynyň umumy ösüş derejesiniň peselendigini görkezdi.Hususan-da, önümçilik we isleg bir wagtyň özünde pesdir.Önümçilik indeksi we täze sargyt indeksi geçen aýdan degişlilikde 0,9 we 1,9 göterim pese gaçdy.Halkara haryt bahalarynyň soňky üýtgemeleriniň we beýleki faktorlaryň täsirinde esasy çig malyň satyn alyş nyrhy we zawodyň öňki bahasy degişlilikde 66,1% we 56,7% bolup, geçen aý 6.1 we 2.6 göterim ýokarlandy. 5 aý töweregi ýokary belentlik.Mundan başga-da, gözden geçirilen käbir kärhanalar epidemiýanyň häzirki tapgyrynyň täsiri sebäpli işgärleriň gelmeginiň ýeterlik däldigini, logistika we transportyň amatly däldigini we eltip beriş sikliniň uzaldylandygyny habar berdiler.Üpjün edijiniň şu aý üçin gowşuryş möhleti görkezijisi 46,5% bolup, öňki aýdan 1,7 göterim peseldi we önümçilik üpjünçilik zynjyrynyň durnuklylygy belli bir derejede täsir etdi.

Mart aýynda ýokary tehnologiýaly önümçiligiň PMI 50,4% boldy, bu öňki aý bilen deňeşdirilende pesdi, ýöne giňeliş çäginde bolmagyny dowam etdirdi.Techokary tehnologiýaly önümçilik işgärleriniň görkezijisi we işewürlige garaşmagyň görkezijisi degişlilikde 52,4% we 57,8% bolup, umumy önümçilik pudagyndan 3,4 we 2,1 göterim ýokarydyr.Bu, ýokary tehnologiýaly önümçilik pudagynyň güýçli ösüşe çydamlydygyny we kärhanalaryň geljekdäki bazaryň ösüşine umytly garamagyny dowam etdirýändigini görkezýär.

 


Iş wagty: Aprel-14-2022