27inch surfaceer ýüzüniň ýokary ýagtylygy üçin göwher ýalpyldawuk ýassyklar

Gysga düşündiriş:

27inch almaz ýalpyldawuk ýüzüni ýasamak üçin göwher ýalpyldawuk pollary ýakmak, her dürli pollary gury ýalpyldatmak. Floorerde ýumşak we ýumşak. Iň ýokary hilli we öndürijilik ülňülerine laýyk gelýär.Çukurlaryň bäş basgançagy: 400 #, 800 #, 1500 #, 3000 #, 5000 # we beýleki gözenekler talap edilişi ýaly düzülip bilner.


 • Material:Süýüm / gubka + göwher
 • Grits:400 #, 800 #, 1500 #, 3000 #, 5000 #
 • Iş usuly:Gury polat
 • Ölçegi:3 "27"
 • Arza:Poluň ýüzüni ýokary ýagtylyk bilen ýuwmak
 • Obýektler:Örän ýumşak, gaty ýumşak, ýumşak, orta, gaty, gaty, gaty gaty
 • Üpjünçilik ukyby:Aýda 10,000 bölek
 • Tölegiň şerti:T / T, L / C, PayPal, Western Union, Söwda kepilligi we ş.m.
 • Eltip beriş wagty:Mukdaryna görä 7-15 gün
 • Ibermegiň ýollary:“Express” (FeDex, DHL, UPS, TNT we ş.m.), Howa arkaly, Deňiz arkaly
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  27inç göwher ýalpyldawuk ýassyklar
  Material
  Süýüm / gubka / doňuz saçlary + göwher
  Iş usuly
  Gury polat
  Ölçegi
  3 "27"
  Grits
  400 #, 800 #, 1500 #, 3000 #, 5000 # (Beýleki gritleri sazlap bolýar)
  Bellemek
  Islenişi ýaly
  Arza
  Beton we terrazzo we ş.m ýokary ýalpyldawuk pollary ýuwmak üçin
  Aýratynlyklary:

  1. Çalt üýtgetmek üçin “Welcro” goldawy.
  2. Kämil aýdyňlyk bilen ýokary ýalpyldawuklyk
  3. Uzak iş ömri

  27 dýuým ýokary tizlikli gury ýalpyldawuk göwher abraziw ýassyklar, güýçli çydamlylyk, ýokary netijelilik, ýokary polishing effekti, ýokary tizlikli ýalpyldawuklykda giňden ulanylýar, poluň üstüni has ýalpyldawuk we teksturaly edýär.

  Uly diametrli ýalpyldawuk örtük, ýylmaýjy poluň üstki meýdany bilen habarlaşyp biler, ýalpyldawuk wagtyny 50% azaldyp, zähmet çykdajylaryny azaldyp biler.

  Biz hakda

  • Productshli önümler ISO9001 şahadatnamalaryndan geçdi.
  • Domestichli içerki we halkara bazarlar üçin.
  • Esasy önümler.Göwher üweýji ýassyklar, rezin reňkleýji önümler, göwher ýylmaýjy tigirler, göwher üweýji bloklar, süýümli ýassyklar we ş.m.

  Önümçilik pudagy hökmünde Bontec öňdebaryjy materiallary taýýarlady we 30 ýyllyk tejribesi bolan superhard materiallary üçin milli ülňüleriň işlenip düzülmegine gatnaşdy.Kompaniýamyzyň güýçli tehniki güýji we gözleg-agtaryş ukyby bar. Diňe ýokary hilli gurallary hödürlemek bilen çäklenmän, her dürli pollary çägelenende we ýalpyldadanda islendik meseläni çözmek üçin tehnologiki täzelikleri hem berip bilmeris. Durnukly we ygtybarly hil kepilligi Bangtai önümi öndürmek we önüm ISO9001 şahadatnamasyndan geçdi.Pol ölçegli ýylmaýjy enjamlar bilen ulanmak üçin amatly. Önümleriň köp görnüşi we doly aýratynlyklary.Hil kepilligi, ýokary çykdajy öndürijiligi, ýokary sargyt derejesi. Müşderi hyzmatyny üns bilen dolandyrmak bilen, müşderilere ulanmaga rahatlyk beriň.

   

  https://www.bontaidiamond.com/diamond-polishing-pads/
  https://www.bontaidiamond.com/diamond-polishing-pads/
  https://www.bontaidiamond.com/diamond-polishing-pads/
  https://www.bontaidiamond.com/diamond-polishing-pads/
  https://www.bontaidiamond.com/diamond-polishing-pads/

  Maslahat berilýän önümler

  Kompaniýanyň tertibi

  446400

  FUZHOU BONTAI DIAMOND TOOLS CO .; LTD

  Biz göwher gurallaryny öndürmekde, öndürmekde we satmakda ýöriteleşen göwher gurallaryny öndüriji.Düwürtmek ulgamy üçin göwher üweýji we ýalpyldawuk gurallar, göwher üweýji aýakgaplary, göwher ýylmaýjy käse tigirleri, göwher ýalpyldawuk gaplar we PCD gurallary we ş.m.

   
  30 30 ýyldan gowrak tejribe
  ● Professional gözleg we satuw topary
  Quality Hil gözegçiliginiň berk ulgamy
  ● ODM & OEM elýeterli

  Biziň ussahanamyz

  1
  2
  3
  1
  14
  2

  Bontaý maşgalasy

  15
  4
  17

  Sergi

  18
  20
  21
  22

  Sýamen daş ýarmarkasy

  Şanhaý beton sergisi dünýäsi

  Şanhaý Bauma ýarmarkasy

  World of Concrete 2019
  25
  24

  Beton Las Wegas dünýäsi

  Uly 5 Dubaý ýarmarkasy

  Italiýa Marmomacc daş ýarmarkasy

  Şahadatnamalar

  10

  Bukja we iberiş

  IMG_20210412_161439
  IMG_20210412_161327
  IMG_20210412_161708
  IMG_20210412_161956
  IMG_20210412_162135
  IMG_20210412_162921
  照片 3994
  照片 3996
  照片 2871
  12

  Müşderileriň pikirleri

  24
  26
  27
  28
  31
  30

  Sorag-jogap

  1.Öndüriji ýa-da söwdagärmi?

  J: Elbetde, biz öndürijidiris, zawodymyza baryp görüň.
   
  2.Mugt nusgalary hödürleýärsiňizmi?
  J: Mugt nusgalary hödürlemeýäris, nusga almak we özüňiz ýüklemek üçin pul tölemeli.BONTAI-nyň köp ýyllyk tejribesine görä, adamlar tölegleri alyp, nusgalary alanda, alýan zatlaryna sarpa goýjakdyklaryny pikir edýäris.Mundan başga-da, nusganyň mukdary az bolsa-da, onuň bahasy adaty önümçilikden has ýokary .. trialöne synag tertibi üçin käbir arzanladyşlary hödürläp bileris.
   
  3. Gowşuryş wagtyňyz näçe?
  J: Adatça önümçilik, töleg alnandan soň 7-15 gün dowam edýär, bu sargyt mukdaryna baglydyr.
   
  4. Satyn alanym üçin nädip töläp bilerin?
  J: T / T, Paypal, Western Union, Alibaba söwda kepilligi tölegi.
   
  5. Göwher gurallaryňyzyň hilini nädip bilip bileris?
  J: Ilki bilen hilimizi we hyzmatymyzy barlamak üçin göwher gurallarymyzy az mukdarda satyn alyp bilersiňiz.Az mukdarda, beýle däl
  talaplaryňyza laýyk gelmeýän bolsa, aşa töwekgelçilik etmeli.

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň