10 ″ TGP kubogy göwher ýylmaýjy tigir

Gysga düşündiriş:

10 "Beton üwemek üçin TGP kubogy göwher ýylmaýjy tigir. Her dürli beton, terrazzo, daş pollary üwemek üçin ulanylýar. Gödek üweýişden inçe üweýişe çenli we pollary tekizlemek üçin. birleşdiriji işlemegi az ýadaw edýär.


 • Bölümiň bahasy:ABŞ-nyň 10 - 60 dollary / Fuzhou bölegi
 • Bölümiň ululygy:250 * 18T * 8mm
 • Ulanylyşy:Pollary üwemek we tekizlemek
 • Grit:6 #, 16,30-300 # (Düzülip bilner)
 • Obýektler:Örän gaty, gaty gaty, gaty, orta, ýumşak, gaty ýumşak, aşa ýumşak
 • MOQ:10 bölek / baglanyşyk / gözenek
 • Üpjünçilik ukyby:Aýda 10,000 sany
 • Tölegiň şerti:T / T, L / C, PayPal we ş.m.
 • Ibermegiň usuly:Ekspress, deňiz ýa-da howa arkaly
 • Gurşun wagty:Sargyt tassyklanandan 7-20 gün soň
 • Önümiň jikme-jigi

  Arza

  Haryt bellikleri

  10 "TGP göwher ýylmaýjy kubok tigir
  Material
  Metal + göwher
  Ölçegi
  Diametri 7 ", 10"
  Bölümiň ululygy
  180 * 18T * 10mm
  Grits
  6 # - 400 #
  Obýektler
  Örän gaty, gaty gaty, gaty, orta, ýumşak, gaty ýumşak, aşa ýumşak
  Merkez deşik
  (Sapak)
  7/8 "-5/8", 5/8 "-11, M14 we ş.m.
  Reňk / bellik
  Islenişi ýaly
  Arza
  Beton pollary üwemek we tekizlemek üçin gödek
  Aýratynlyklary

   

  1. Göwher üweýji käse tigirleri, adaty metal baglanyşyk göwherlerinden has çalt we açykdyr.
  2. Beton, Terrazzo, gaty granit, mermer, ineredener daş we ş.m. üwemek üçin niýetlenendir.
  3. Şeýle hem, pola zyňylanda gowy ýelmeşýän gurluşly bir ýer döretmek isleseňiz, iň gowusy ýa-da betonyň üstünde bolsun.
  4. Örän oňat we amatly ömri bilen ýokary öndürijilikli üweýji önüm.

   

  Üstünlik
  1. Önümçilik hökmünde Bontai eýýäm öňdebaryjy materiallary taýýarlady we 30 ýyldan gowrak tejribesi bolan super gaty materiallar üçin milli standartlary kesgitlemäge gatnaşdy.2.“BonTai” diňe bir ýokary hilli gurallar bilen üpjün etmek bilen çäklenmän, dürli gatlarda üwürmek we ýuwmak bilen baglanyşykly islendik meseläni çözmek üçin tehniki täzelikleri hem edip biler.
  • Almaz üweýji käse tigir, adatça beton poly, granit, mermer ýaly daş ýüzüni üwemek üçin ulanylýar.Bu göwher ýylmaýjy käse tigirleri burç ýylmaýjyda ýa-da pol üweýjilerinde ulanylyp bilner.
  • Göwher guraly hökmünde beton poly, daşy, terrazzo we ş.m. üwemek üçin ygtybarly we täsirli.Köp deşikli dizaýny agramyny peseldýär, şeýlelik bilen energiýa sarp edilişini azaldýar we iş netijeliligini ýokarlandyrýar.Onuň sapak spesifikasiýasy 22.23mm, M14, 5/8 "-11 we beýleki spesifikasiýalar, dürli zerurlyklary kanagatlandyrmak üçin dürli maşynlarda ulanylyp bilner. Adapteri ulansaňyz, has köp maşyna laýyk bolup biler.
  • Onuň diametri 10 dýuým, beýleki diametrleri hem hödürleýäris.Öýjükli käse tigiriniň 9 sany uzyn daimond segmenti we 9 sany gysga göwher segmenti bar, jemi 18-si.Bölümler ýokary ýygylykly kebşirleýiş usuly bilen polat tigir korpusyna kebşirlenýär.
  • Biz ygtybarly üpjün ediji, önümiň hili ileri tutulýan ugurlardan biridir.Şol bir ulanylyş şertlerinde önümlerimiziň şol bir önümleriň köpüsine garanyňda has uzak ömri bar.Iň täze önümleri taýýarlamak üçin gözleg we ösüş bölümimiz bar. Has netijeli, has ýokary hilli önümleri ösdürmek üçin üznüksiz täzelikleri amala aşyrýarys. Önümlerimiziň üweýiş netijeliligini ep-esli ýokarlandyryp we çykdajylary azaldyp biljekdigine umyt edýäris.Şeýlelik bilen, käbir önümleri özleşdirmek zerur bolsa, biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz.

  Maslahat berilýän önümler

  Kompaniýanyň tertibi

  446400

  FUZHOU BONTAI DIAMOND TOOLS CO .; LTD

  Biz göwher gurallaryny öndürmekde, öndürmekde we satmakda ýöriteleşen göwher gurallaryny öndüriji.Düwürtmek ulgamy üçin göwher üweýji we ýalpyldawuk gurallar, göwher üweýji aýakgaplary, göwher ýylmaýjy käse tigirleri, göwher ýalpyldawuk gaplar we PCD gurallary we ş.m.

   
  30 30 ýyldan gowrak tejribe
  ● Professional gözleg we satuw topary
  Quality Hil gözegçiliginiň berk ulgamy
  ● ODM & OEM elýeterli

  Biziň ussahanamyz

  1
  2
  3
  1
  14
  2

  Bontaý maşgalasy

  15
  4
  17

  Sergi

  18
  20
  21
  22

  Sýamen daş ýarmarkasy

  Şanhaý beton sergisi dünýäsi

  Şanhaý Bauma ýarmarkasy

  World of Concrete 2019
  25
  24

  Beton Las Wegas dünýäsi

  Uly 5 Dubaý ýarmarkasy

  Italiýa Marmomacc daş ýarmarkasy

  Şahadatnamalar

  10

  Bukja we iberiş

  IMG_20210412_161439
  IMG_20210412_161327
  IMG_20210412_161708
  IMG_20210412_161956
  IMG_20210412_162135
  IMG_20210412_162921
  照片 3994
  照片 3996
  照片 2871
  12

  Müşderileriň pikirleri

  24
  26
  27
  28
  31
  30

  Sorag-jogap

  1.Öndüriji ýa-da söwdagärmi?

  J: Elbetde, biz öndürijidiris, zawodymyza baryp görüň.
   
  2.Mugt nusgalary hödürleýärsiňizmi?
  J: Mugt nusgalary hödürlemeýäris, nusga almak we özüňiz ýüklemek üçin pul tölemeli.BONTAI-nyň köp ýyllyk tejribesine görä, adamlar tölegleri alyp, nusgalary alanda, alýan zatlaryna sarpa goýjakdyklaryny pikir edýäris.Mundan başga-da, nusganyň mukdary az bolsa-da, onuň bahasy adaty önümçilikden has ýokary .. trialöne synag tertibi üçin käbir arzanladyşlary hödürläp bileris.
   
  3. Gowşuryş wagtyňyz näçe?
  J: Adatça önümçilik, töleg alnandan soň 7-15 gün dowam edýär, bu sargyt mukdaryna baglydyr.
   
  4. Satyn alanym üçin nädip töläp bilerin?
  J: T / T, Paypal, Western Union, Alibaba söwda kepilligi tölegi.
   
  5. Göwher gurallaryňyzyň hilini nädip bilip bileris?
  J: Ilki bilen hilimizi we hyzmatymyzy barlamak üçin göwher gurallarymyzy az mukdarda satyn alyp bilersiňiz.Az mukdarda, beýle däl
  talaplaryňyza laýyk gelmeýän bolsa, aşa töwekgelçilik etmeli.

 • Öňki:
 • Indiki:

 • TGP käse tigir burç ýylmaýjy ýa-da el bilen örtülen ýylmaýjy enjamlara gabat gelýär, beton, terrazzo, daş pollar we ş.m. ýaly poluň ähli görnüşlerini üwemek üçin ulanylyp bilner. Bu gaty şekilli we çydamly.Dürli gatylygy üwemek üçin dürli baglanyşyklar düzülip bilner.

  Application34

  Application35

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň