Resin Bond polishing padleri

下载

Biz, “Fuzhou Bontai Diamond Tools Company”, 10 ýyldan gowrak wagt bäri abraziw pudagynda işleýäris.Esasy önümlerimiziň biri hökmünde rezin zynjyr göwher ýalpyldawuk pad, abraziw bazarda gaty ösen önüm boldy.

Düwürtükli polatdan ýasalan gaplar, ýokary göwher poroşokyny, rezini we doldurgyçlary garyşdyrmak we sanjym etmek arkaly ýasalýar we wulkanizasiýa pressine gyzgyn basylýar, soňra bolsa sowadyjy we üweýji iş gatlagyny emele getirýär.

Resin baglanan matrisa, her dürli material üçin ulanylyşyny görersiňiz.Bu ýalpyldawuk ýassyklar gaty meňzeş bolsa-da, biri-birinden tapawutlanýar.Aslynda göwheriň sany, rezin baglanyşygynyň gatylygy we üstündäki nagyş, ýerine ýetirişde möhüm rol oýnaýar.
Daş üýtgeýji ýassyklar üçin zerur bolan takyk üýtgeýjilerde dürli üýtgeýjiler rol oýnaýarlar.Mysal üçin, käbir daş ýumşak, beýlekisi gaty.Şonuň üçin, mermerde kwarszitde ýa-da granitde ulanylanda, ýalpyldawuk pad başgaça geýiler.Şeýle-de bolsa, käbir adam kwars ýaly materiallary göz öňünde tutmaly beýleki aýratynlyklara eýe.Mysal üçin, ýalpyldawuk prosesde aşa köp ýylylyk döretmek, daşda bellikleriň döremegine sebäp bolup biler.

Aboveokardaky we beýlekileriň sebäplerine görä, ýalpyldawuk padleriň köp görnüşini taparsyňyz.3 basgançakly ýalpyldawuk gaplar, 5 basgançakly ýalpyldawuk ýassyklar we 7 basgançakly ýalpyldawuk ýassyklar, ýalpyldawuk ýassyklar hödürlenýän prosesleriň diňe käbiri.Soňra kwars üçin niýetlenen we ýalpyldawuk guratmak ukybyny üpjün etmek üçin ýasalan polýuslar bar.Bularyň hersinde dürli baglanyşyk berkligi, göwher sany we baha derejesi bar.Bu pikir, enjamyňyzda haýsy pad (leriň) iň gowy işleýändigini kesgitlemek isleýärsiňiz.

Şonuň üçin poluň gatylygyny özleşdiriň we ilki bilen ýalpyldawuk usullary (gury ýa-da çygly) halaýarsyňyz, şonda dogry ýalpyldawuk padleri saýlap bilersiňiz.


Iş wagty: Maý-05-2022