Göwher gurallary üçin dogry baglanyşygy nädip saýlamaly

Işleýän duzuňyzyň beton dykyzlygyna laýyk gelýän göwher baglanyşygyny saýlamak üçin üweýji we ýalpyldawuk işleriňizde üstünlik gazanmak üçin örän möhümdir .Betonyň 80% -i orta göwher göwher bilen ýer bilen bezelip ýa-da ýalpyldawuk bolsa-da, köp bolar täsirli bolmagy üçin başga güýç baglanyşygy gerek boljak ýagdaýlar.
Gaty beton
Gaty beton, ýumşak baglanyşyk gurallarynyň zerurdygyny aňladýar.Eger orta göwher göwher ýeterlik çalt kesilmese ýa-da ýalpyldawuk bolsa, has ýumşak göwher göwherine geçmeli.
Softumşak beton
Concreteumşak beton gaty berk gurallaryň zerurdygyny aňladýar.Örän çalt geýýän göwher bar bolsa, ömrüňizi we önümçiligiňizi artdyrmak üçin has berk baglanyşyk saýlamaly bolarsyňyz.
Betonyňyzy barlamak
Betonyňyzyň gaty ýa-da ýumşakdygyna ynamyňyz ýok bolsa, daşyň, mineralyň we betonyň beýleki şuňa meňzeş materiallaryň gatylygyna baha berýän Moh-iň gatylyk synag toplumyny satyn almak gowy zat.Birnäçe ownuk saýlamany öz içine alsaň, betonyň üstünde näçeräk kyndygyny görmek üçin çyzyp bilersiňiz.Eger # 4 seçip alsaň, ýöne # 5 ýok bolsa, reýting 4,5 töweregi bolar, şonuň üçin ýa-da aşakdaky zatlary gaty baglanyşyk bilen ulanmaly.Beton çyzuw synagyňyz 5 bilen 6 aralygynda bolsa, orta baglanyşyk iň gowusy, 6-dan ýokary zat bolsa gaty baglanyşyk ulanmalydyr.
“Bontai Diamond Tools” kompaniýasynda ýörite gurallary talap edip biljek islendik plita ýa-da daş iş üçin mümkinçilik taparsyňyz. Goşmaça ýumşak, orta, gaty ýa-da gaty, çygly ýa-da gurak bolsa-da, size hödürlenýän teklipde ýerlikli saýlaw bar. Müşderilerimiziň aýratyn talaplaryny kanagatlandyrmagy dowam etdirýäris, aýratyn öndürilen önümler, önümlerimiziň bahasyny ýokarlandyrmak we müşderilerimiz üçin has köp gymmatlyk döretmek.Dünýäniň iň oňat göwher gurallaryny üpjün ediji üçin ymtylmak biziň esasy maksadymyzdyr.


Iş wagty: 02-nji aprel-02-2022