Täze açyş : 3 inç metal baglanyşyk polishing padleri

3 Inch Metal Bond Polishing Pad şu tomus satuwa çykarylan öwrülişik önümidir.Adaty üweýji gaýtadan işlemek ädimlerinden geçýär we deňi-taýy bolmadyk artykmaçlyklary bar.

 

Ölçegi

Önümiň diametri, metaldan ýasalan ýalpyldawuk pad, adatça 80mm, kesiji kelläniň galyňlygy 6mm, tutuş padiň galyňlygy 8mm töweregi.Elbetde, size gerek bolsa, aýratyn zerurlyklaryňyza görä size iň amatly dizaýny hem hödürläris.

 

Aýratynlyklary

Grits: 60/80 #, 100/150 #, 300 #

Iş tertibi: çygly we gury iş usullaryny göz öňünde tutmak

Arza: gaty ýa-da gaty gaty beton we terrazzo pollar üçin.Esasanam, Mohs 6 ýa-da ondan ýokary gatylyk üçin has gowy.

Maslahat bermek: Mohs 7 ýa-da ondan ýokary gatylyk üçin ulanyljak grit 60;Mohs 6-nyň gatylygy üçin ulanyljak 80;we adatça Mohs 6-dan aşakdaky gatylyk üçin ulanylýar.

 

Işleýiş ädimleri

Fristly , Metal göwher aýakgaplary poly taýýarlamak üçin 30-40 grit.

Ikinjiden, 3 dýuýmlyk super metal zynjyrlar 60-dan 80,100-den 150-e çenli we 300-den ýokarda metal göwher aýakgaplaryndan dyrnaklary aýyrmak üçin.

Üçünjiden, poluň galan işini tamamlamak üçin 200-den 3000-e çenli rezin reňkleýji padleri saýlaň.

Iň soňunda, pol üçin has ýokary ýagtylyk talap edýän bolsaňyz, 3000 # ýa-da 5000 # ýanýan ýassyklary ulanyp bilersiňiz.

 

Üstünlikleri

Işleýiş ädimlerini köp aňsatlaşdyrýar.Käbir mysallary alyp: 60/80 #, 120/150 # metal göwher aýakgaplarynyň basgançaklaryny tygşytlaýar;geçiş ädimleri (keramiki ýassyklar, mis ýassyklar ýa-da 30 #, 50 #, 100 #, 200 # ýaly geçiş padleriniň islendik birini ulanmak hökman däl);we rezin reňkleýji padler 50 # we 100 #

Köp zat iş ýüküni we zähmet çykdajylaryny azaldýar

It 'super agressiw we könelmäge çydamly, demir çyzgylary çalt aýyryp bilýän üstünde hiç hili çyzgy ýok.

 

Arza

Her dürli üweýji maşyn markasy bilen utgaşýar, arka birikdirijisi: HTC, Blastrac, Sase, Lavina, Husqvarna we Terrco üçin täzeden gulp, trapezoid 3-M6 we magnit bilen 3-9MM.

 

Bu täze pad bilen gyzyklanýan bolsaňyz, habar iberip bilersiňiz we hünärmen satyjy bilen habarlaşarys.Elmydama siziň üçin has köp saýlaw hödürleýäris we geljekde has ýokary hilli önümleri kämilleşdirmegi we ösdürmegi dowam etdireris.


Iş wagty: Iýul-15-2022