2022 Täze keramiki ýalpyldawuk awtoulaglar EZ 30 metaldan çyzyklary aýyrmak #

“Bontai” täze keramiki baglanyşyk geçiş göwher ýalpyldawuk ýassygy ýasady, özboluşly dizaýny bar, ýokary hilli göwher we käbir beýleki materiallary, hatda käbir import edilýän çig mallary hem öndürýäris, bu hilini ep-esli derejede kepillendirýär.

 

Çap et

Täze keramiki ýük awtoulaglarynyň önüm maglumatlary aşakdakylar:

Ölçegi:3 dýuým / 80mm

Grit:50 #

Obýekt:Softumşak, orta, gaty

Üstünlikleri:Belki, ondan ozal 30 # metal üweýji aýakgapdan dyrnaklary aýyrmak üçin 30 #, 60/80 #, 100/120 # keramiki ýalpyldawuk awtoulaglar ýa-da gibrid ýalpyldawuk awtoulaglar ulanarsyňyz.Şeýle-de bolsa, bu meseläni täze proses bilen çözdük.Diňe şu keramiki ýalpyldawuk gap, 30 # aýakgap sebäpli dörän çyzyklary aňsatlyk bilen aýryp biler.Ondan soň, ýer ýalpyldawuklygyna, hasam ýalpyldawuk zerurlyklaryňyza görä, 50 #, 100 #, 200 #, 400 #, 800 # ýaly rezin ýassyklarymyzy saýlamagy dowam etdirip bilersiňiz.

Keramiki ýalpyldawuk gaplarçalt üweýji beton poly we çyzuw nagyşlaryny tekizlemek üçin giňden ulanylýan geçiş polishing padleri hem diýilýär.Aralarynda ulanylýarmetal göwher ýylmaýjy aýakgapwerezin reňkleýji ýassyklar, adaty rezin ýalpyldawuk ýassyklar bilen deňeşdiriň, olar metal zynjyrly ýylmaýjy aýakgaplaryň galan yzlaryny has çalt aýyryp bilerler we rezin ýalpyldawuk ýassyklara ajaýyp geçiş edip bilerler.Pol ýeterlik derejede tekiz bolar we indiki ädim üçin oňat esas döreder.Şonuň üçin rezin ýalpyldawuk pad sarp etmegi azaldyp, pol üçin has aňsat ýagtylyk berip biler.Mundan başga-da, gaty beton polda uzak ömri bar.

Gözleg we gözleg toparymyz tarapyndan ençeme gezek öwrenilenden, düzedilenden we synagdan soň, çyzgylary çalt aýyrmak üçin gaty gowy we durnukly öndürijiligine göz ýetirýäris, bu bazardaky geçiş ýalpyldawuk enjamlaryň köpüsinden has gowudyr.Amerikan, Europeanewropa, Awstraliýa we ş.m. bazaryna eýýäm köp zat satdyk we müşderileriň köpüsinden ýokary tanalma we uly seslenme aldyk.

Dizaýn, diametr, iş tertibi, logotip boýunça talaplary kesgitlän bolsaňyz, islegiňiz boýunça hem düzüp bileris.

Has giňişleýin maglumat üçin soraga hoş geldiňiz we nusgalary barlamak islegiňiz köp hoşal bolar.


Iş wagty: Oktýabr-08-2022